Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

3 อาการสุดฮิตวัยทำงาน

แนะ 4 วิธีจัดการออฟฟิศ เน้น สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา

นพ.พรเทพ ศิรินารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังมอบเกียรติบัตรสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี 

มีชีวิตชีวา” ว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในสถานที่ทำงาน หากได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคออฟฟิศซินโดรม 

ที่พบได้บ่อยในคนทำงานออฟฟิศ ที่แทบไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการตรึงเครียด ก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ปวดเมื่อยหลัง ไหล่ คอ ย่า แขน ข้อมือ หากไม่ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม อาการจะรุนแรงขึ้น จนถึงขึ้นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ 

ซึ่งเป็นผลมาจากการอยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เครื่องปรับอากาศไม่สะอาด รวมไปถึงสารเคมีจากหมึกของเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ และเครื่องพิมพ์เอกสาร ที่อยู่ภายในห้องทำงานอีกด้วย


นอกจากนี้ จากการสำรวจพนักงานในสำนักพิมพ์แห่งชาติของประเทศไทยจำนวน 400 คน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2553 พบว่า ร้อยละ 60 มีภาวะโรคออฟฟิศซินโดรม 3 อาการที่พบบ่อย คือ

1. ปวดหลังเรื้อรัง ด้วยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละ 8 ชั่วโมง โดยเฉพาะการนั่งหลังค่อม ทำให้กล้ามเนื้อต้นคอ สะบัก เมื่อย เกร็งอยู่ตลอดเวลา ท่านั่งดังกล่าวทำให้กระบังลมขยายได้ไม่เต็มที่ สมองได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่ ทำให้ง่วงนอน ศักยภาพในการทำงานไม่เต็มร้อย 

2. ไมเกรนหรือปวดศีรษะเรื้อรัง ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ แสงแดด ความร้อน และขาดฮอร์โมนบางชนิด เป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกัน

3. มือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อก การจับเมาส์ในท่าเดิมนานๆ ทำให้กล้ามเนื้อกดทับเส้นประสาทและเส้นเอ็นจนอักเสบ เกิดพังผืดยึดจับบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก 

การจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานอย่างเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรค อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุ 

และเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


“กรมฯ ได้เริ่มดำเนินการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตั้งแต่ ต.ค.2557 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานของหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคสังกัดกรมอนามัย 

ภายใต้เกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ประกอบด้วย

1. สะอาด ด้วยหลัก 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์เป็นระเบียบ มีการจัดการห้องส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ และควบคุมสัตว์พาหะนำโรค

2. ปลอดภัย เพื่อให้คนทำงานเกิดความเชื่อมั่น ไม่วิตก

3. สิ่งแวดล้อมดี ไม่ก่อมลพิษต่อสุขภาพ ด้วยการป้องกันและมีมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดพื้นที่สีเขียวด้วย

4. มีชีวิตชีวา เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่คนทำงาน ด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่หลักโภชนาการ ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวCR : ASTV