Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

“เบาหวานลงไต” โรคที่ต้องระวัง

เฉลี่ยอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากมาย โดยพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 95 เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 คือโรคไตจากเบาหวาน จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น “เบาหวานลงไต”

 

โรคไตจากเบาหวาน หรือ “เบาหวานลงไต” เป็นภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน

 

ลักษณะอาการ มีดังต่อไปนี้

 

1.มีภาวะโปรตีนชนิดอัลบูมินรั่วออกมาในปัสสาวะ ระยะแรกมีปริมาณเล็กน้อย และมากขึ้นตามลำดับ

 

2.มีความดันโลหิตสูง

 

3.การทำงานของไต ในระยะแรกจะปกติ ต่อมาจะเริ่มเสื่อม และเสื่อมมากขึ้นจนเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในที่สุด

 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตจากเบาหวาน

 

1.ระยะเวลาของการเป็นเบาหวานมานาน

 

2.มีประวัติครอบครัวของโรคไตจากเบาหวาน หรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย หรือความดันโลหิตสูง

 

3.การควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี

 

4.การควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้ไม่ดี

 

5.ภาวะไขมันในเลือดสูง

 

6.มีโปรตีนชนิดอัลบูมินรั่วออกทางปัสสาวะมากกว่าปกติ

 

7.การสูบบุหรี่

 

แนวทางการป้องกันและรักษา 

 

1.ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับดี

 

2.ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งในข้อนี้ มีการแนะนำเกี่ยวกับกลุ่มของยาลดความดันโลหิตที่สามารถเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่ง หรือใช้ร่วมกัน หากไม่มีข้อห้าม และควรมีการปรึกษาแพทย์

 

3.ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอัลบูมินในปัสสาวะ และ/หรือมีภาวะความดันโลหิตสูงต้องได้รับการรักษา ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท เพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของไต

 

4.ควรได้รับคำแนะนำและควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อย่างเหมาะสม ได้แก่ การควบคุมระดับไขมันในเลือด การควบคุมน้ำหนัก การออกกำลังกายสม่ำเสมอ และงดสูบบุหรี่

 

5.ควรได้รับการดูแลรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เช่น จำกัดปริมาณโปรตีนในอาหารให้เหมาะสม

 

 

ขอบคุณข้อมูล : ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบา

 

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์