Loading...

HEALTH CORNER

อ่านเรื่องราวพบคำแนะนำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกิจกรรมและข่าวสารให้คนรักสุขภาพได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างถูกวิธี

ดัชนีมวลกายที่เหมาะสม

ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่เป็นประจำ และภาวะอ้วน

 

ดังนั้น เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดี ควรควบคุมน้ำหนัก โดยรักษาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) ให้อยู่ในช่วงระยะ 18-23

 

วิธีคำนวณดัชนีมวลกายของตนเอง

 

น้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยค่ายกกำลังสองของส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร)

 

รอบเอวที่เหมาะสม ไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของความสูง (เซนติเมตร)
ผู้ชาย รอบเอวไม่เกิน 36 นิ้ว
ผู้หญิง รอบเอวไม่เกิน 32 นิ้ว

 

 

CR: Health Plus